Sbi Online Login

तात्काळ करा हे काम

  • शेतकरी बंधूंनो सर्वप्रथम आपल्याला आपले पीएम किसन योजनेची केवायसी झालेले आहे का नाही ती पहायचे आहे. केवायसी झालेली नसेल तर ते आपल्याला सर्वप्रथम केवायसी करून घ्यायची आहे.
  • ज्या शेतकऱ्यांना थोडे हप्ते मिळाले आहेत व बाकीचे हप्ते मिळाले नाहीत त्यांनी तात्काळ मध्ये आपले खाते पोस्ट ऑफिस मध्ये उघडावे.

17 वा हप्ता किती तारखेला येणार ते पहा

Scroll to Top